Uitputten rechten senioren

We gaan na of men rechten kan openen op een tegemoetkoming / uitkering die tot gevolg heeft dat je van een aantal voordelen kan genieten en/of eventueel ng bijkomende inkomsten kan verwerven.

We denken hierbij aan:
> een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
> pensioenen en/of inkomensgarantie voor ouderen
> de Vlaamse zorgverzekering

Voorwaarden

> inwoner zijn van Brugge
> ouder zijn dan 65 jaar

Specifiek voor Hulp aan Bejaarden:
> je handicap moet erkend worden
> je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (= de invloed van je handicap op je dagelijks leven)
> je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
> je kan een tegemoetkoming krijgen als je als vreemdeling ingeschreven bent in het bevolkingsregister
> je moet gedomicilieerd zijn in België en er ook werkelijk verblijven

Procedure

Je wendt je tot de maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van het OCMW Brugge tijdens hun zitdag in de lokale dienstencentra, het Huis van de Bruggeling en/of de woonzorgcentra.

Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
Om recht te hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.
Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Men zal evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van verschillende activiteiten.
Na het indienen van de aanvraag met hulp van onze diensten gebeurt alle verdere correspondentie en/of opvolging via de desbetreffende dienst zelf

De Vlaamse zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid. Ze geeft financiële steun aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden en aan personen die verblijven in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. Na het indienen van de aanvraag met hulp van onze diensten gebeurt alle verdere correspondentie en/of opvolging en/of uitbetaling via de desbetreffende dienst zelf.

Pensioen en inkomensgarantie voor ouderen: na het indienen van de aanvraag met hulp van onze diensten gebeurt alle verdere opvolging, correspondentie en uitbetaling via de desbetreffende dienst zelf.

Meebrengen

> identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonummer, geboortedatum)
> identiteitsgegevens van de contactpersonen (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> identiteitsgegevens van de huisarts (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)

Bedrag

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden.

De uitkering van de Vlaamse zorgverzekering bedraagt 130 euro per maand.

Contactinformatie